Program pro školy   |   Otevírací doba   |   Rezervace   |   Podmínky   |   Zimní programy
Sběrači
Smluvní vztah
Smluvní vztah
Cenové a platební podmínky
Cenové a platební podmínky
Práva a povinnosti zákazníka
Práva a povinnosti zákazníka
Práva a povinnosti společnosti
Práva a povinnosti společnosti
Zrušení a změny služeb
Zrušení a změny služeb
Reklamace
Reklamace
Podmínky
Smluvní vztah

Účastníky smluvního vztahu jsou:

 • společnost HistoryPark s.r.o., Ledčice č.p. 222, 277 08 Ledčice, IČ: 030 08 193 (dále jen "společnost")
 • zákazník, kterým může být jak fyzická, tak právnická osoba (dále jen "zákazník").

Předmět smluvního vztahu

 • Výlet nebo exkurze zákazníka do areálu provozovny společnosti v předem sjednaný den na předem dohodnutou dobu v počtu minimálně 10 platících osob.
 • Nestanoví-li individuální dohoda jinak, předem dohodnutou dobou se rozumí 2 hodiny času stráveného v areálu provozovny společnosti.
 • Průvodce po areálu provozovny společnosti.
 • Předmětem smluvního vztahu není doprava do a z areálu provozovny společnosti.

Vznik smluvního vztahu

 • Smluvní vztah mezi společností a zákazníkem vzniká uhrazením:
  • Zálohy ve výši 600,- Kč na účet společnosti zákazníkem za každý objednaný výlet nebo exkurzi na základě faktury vystavené společností zákazníkovi,
  • plné ceny objednaného výletu nebo exkurze na účet společnosti zákazníkem na základě faktury vystavené společností zákazníkovi,
  • vstupného.
Cenové a platební podmínky

Cenové a platební podmínky

 • Uvedené ceny jsou platné od 6.2.2018.
 • Zákazník je povinen uhradit cenu vstupného, výletu nebo exkurze před jeho zahájením a ceny jednotlivých služeb před jejich poskytnutím. Za zaplacení ceny se považuje zaplacení v hotovosti nebo den připsání platby na účet společnosti v případě fakturace.
 • Individuální jednorázové vstupné je stanoveno takto: dospělí 200,- Kč / děti od 5 let 200,- Kč / rodinné vstupné (4 osoby) 600,- Kč.
 • V případě skupinového výletu nebo exkurze je cena je stanovena na 150,- Kč vč. DPH za žáka nebo studenta za standardní 2,5 hodinový program výletu nebo exkurze. Pedagogický dozor (v počtu 1 pedagog na každých 15 platících žáků) má vstup do areálu společnosti zdarma. Společnost se zavazuje vystavit zákazníkovi fakturu na plnou cenu výletu, která bude obsahovat:
  • identifikační údaje společnosti
  • identifikační údaje zákazníka
  • datum vystavení
  • datum splatnosti
  • fakturované služby
  • cenu za osobu
  • počet platících osob
  • nevratnou zálohu
  • částku bez DPH
  • DPH
  • plnou cenu včetně zálohy a DPH
Práva a povinnosti zákazníka

Práva a povinnosti zákazníka

1. K základním právům zákazníka patří zejména:

 • právo na řádné poskytnutí sjednaných a zaplacených služeb,
 • právo vyžadovat od společnosti informace o všech skutečnostech, které jsou mu známy a které se dotýkají sjednaných a zaplacených služeb,
 • právo být seznámen s případnými změnami sjednaných služeb,
 • právo na ochranu osobních dat a informací o cílech cest, které jsou obsahem smluvního vztahu, příp. dalších dokumentů před nepovolanými osobami,
 • právo na doručení dalších podrobných a pro zákazníka důležitých údajů o všech skutečnostech, které jsou společnosti známy a které se bezprostředně týkají objednaného výletu nebo exkurze.

2. K základním povinnostem zákazníka patří zejména:

 • poskytnout společnosti součinnost, která je potřebná k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb, především pravdivě a úplně uvádět společností požadované údaje vč. jakýchkoliv změn takových údajů,
 • zajistit u osob mladších 15 let doprovod a dohled zletilé osoby a souhlas zákonných zástupců u osob mladších 15 let s doprovodem třetí osobou, obdobně zajistit doprovod a dohled osob, jejichž zdravotní stav to vyžaduje,
 • dostavit se ve stanoveném čase na místo určení (srazu, odjezdu apod.) se všemi požadovanými doklady,
 • řídit se pokyny průvodce společnosti nebo jiné společností určené osoby a dodržovat stanovený program, dodržovat platné předpisy a pokyny průvodců společnosti,
 • počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví nebo majetku na úkor ostatních zákazníků, dodavatelů služeb nebo společnosti a uhradit případnou škodu, kterou způsobil,
 • zdržet se jednání, která by omezovala práva ostatních zákazníků.
Povinnosti a práva společnosti

Povinnosti a práva společnosti

 • K právům a povinnostem zákazníků uvedených v článku “Práva a povinnosti zákazníka” se vztahují odpovídající povinnosti a práva společnosti.
 • Společnost je povinna pravdivě a řádně informovat zákazníka o všech skutečnostech týkajících se sjednaných služeb, které jsou pro zákazníka důležité a které jsou společnosti známy.
Zrušení a změny dohodnutých služeb

Zrušení a změny dohodnutých služeb

1. Zrušení dohodnutých služeb

Společnost je oprávněna zrušit výlet nebo exkurzi a jednotlivé služby před zahájením jejich čerpání:

 • jestliže nebude dosaženo minimálního počtu zákazníků, jehož dosažením bylo podmíněno konání výletu nebo exkurze, přičemž tento počet je společností stanoven na 10 platících osob.
 • Jestliže společnost výlet nebo exkurzi nebo jednotlivé služby zruší z jiného důvodu než pro porušení povinnosti zákazníkem, má zákazník právo požadovat, aby mu společnost poskytla jiný termín výletu nebo exkurze nebo jednotlivé služby celkově odpovídající alespoň tomu, co bylo původně ujednáno, může-li společnost takový výlet nebo exkurzi nebo jednotlivé služby nabídnout. Nedojde-li v takovém případě k dojednání nového termínu, je společnost povinna bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi vše, co od něho obdržela na úhradu ceny. Jestliže dojde k dojednání nového termínu, platby uskutečněné na základě původního termínu se považují za platby podle nového termínu. Je-li cena nového výletu nebo exkurze nebo jednotlivých služeb nižší než již uskutečněné platby, je společnost povinna takto vzniklý rozdíl zákazníkovi bez zbytečného odkladu vrátit.
 • Společnost se může zprostit odpovědnosti za škodu nebo povinnosti zaplatit penále jen tehdy, prokáže-li, že ke zrušení výletu nebo exkurze došlo z důvodu uvedeného pod písm. a) tohoto odstavce nebo vzhledem k vyšší moci (s výjimkou zrušení z důvodu COVID19).

2. Změny smluvních podmínek ze strany zákazníka

Společnost na přání zákazníka, je-li to podle okolností možné, provádí změny dohodnutých podmínek. Provedení takových změn podléhá zaplacení poplatku ve výši a za podmínek níže uvedených. Poplatky se účtují vždy za každou platící osobu.

 • Zkrácení předem dohodnuté doby pobytu v areálu provozovny společnosti před zahájením výletu nebo exkurze nebo čerpání jednotlivých služeb 20,- Kč.

Odstoupení od smlouvy a odstupné

 • Společnost je oprávněna před zahájením exkurze nebo výletu nebo čerpáním jednotlivých služeb výlet nebo exkurzi zrušit, poruší-li zákazník svou povinnost vyplývající z těchto smluvních podmínek. Písemné oznámení o zrušení výletu nebo exkurze doručí společnost zákazníkovi. Účinky zrušení nastávají dnem doručení oznámení.
 • Zákazník je oprávněn zrušit výlet nebo exkurzi bez udání důvodu a je povinen tuto skutečnost písemně společnosti neprodleně nebo nejpozději jeden den před dohodnutým termínem výletu nebo exkurze oznámit. V takovém případě je zákazník povinen zaplatit společnosti odstupné ve výši 10% plné ceny výletu nebo exkurze tak, jak byla zákazníkovi fakturována společností (s výjimkou zrušení z důvodu COVID19, kdy se vstupné vrací v plné výši).
 • Není-li důvodem odstoupení zákazníka od smlouvy porušení povinnosti společnosti stanovené smluvními podmínkami, a v případě, že zákazník společnosti minimálně jeden den před dohodnutým termínem výletu nebo exkurze zrušení výletu nebo exkurze písemně neohlásí, nebo se v dohodnutém termínu nedostaví do areálu provozovny společnosti, je zákazník povinen zaplatit společnosti odstupné ve výši 30% plné ceny výletu nebo exkurze tak, jak byla zákazníkovi fakturována společností (s výjimkou zrušení z důvodu COVID19, kdy se vstupné vrací v plné výši).
 • Společnost má právo započíst úhradu odstupného podle bodu 2. a 3. tohoto článku ze složené zálohy nebo zaplacené ceny. V případě, že odstupné je vyšší než zaplacená záloha, je zákazník povinen rozdíl uhradit nejpozději do 10 dnů od vyúčtování. Pro výpočet odstupného platí den, kdy nastaly účinky odstoupení.
Reklamace

Reklamace

 • Uplatnění práva zákazníka z odpovědnosti za vady služeb poskytovaných společností (reklamace) musí být učiněno vážně, určitě a srozumitelně.
 • Práva z odpovědnosti za vady služeb (reklamaci) má zákazník právo uplatnit v provozovně nebo v sídle společnosti. Průvodce nebo jiný společností pověřený zástupce vydá písemné potvrzení o tom, kdy zákazník reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 • Zákazník je povinen uplatnit reklamaci včas bez zbytečného odkladu poté, co se o výskytu takové vady dozví, nejlépe již přímo v místě poskytované služby u průvodce společnosti nebo jiného společností pověřeného zástupce, aby mohla být zjednána náprava. Uplatnění reklamace může zákazník provést v jakékoliv formě s uvedením data, předmětu reklamace a požadovaného způsobu vyřízení reklamace. Průvodce nebo jiný společností pověřený zástupce je povinen sepsat se zákazníkem reklamační protokol, resp. vydat písemné potvrzení o přijetí reklamace. Společnost upozorňuje, že dle § 2540 OZ nevytkne-li zákazník vadu zájezdu bez zbytečného odkladu vlastním zaviněním, soud mu právo na slevu z ceny nepřizná, jestliže společnost namítne, že zákazník neuplatnil své právo ani do jednoho měsíce od skončení zájezdu.
 • Zákazník je povinen poskytnout potřebnou součinnost k řešení reklamace.
 • Nastanou-li okolnosti, jejichž vznik, průběh a příp. následek není závislý na vůli, činnosti a postupu společnosti (vis major) nebo okolnosti, které jsou na straně zákazníka, na jejichž základě zákazník zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a společností zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení zaplacené ceny ani na slevu z ceny.

Pojištění

Součástí služeb poskytovaných společností není pojištění zákazníka pro cesty a pobyt ani pojištění pro případ, že zákazníkovi vzniknou náklady v souvislosti se zrušením výletu nebo exkurze.

Závěrečná ustanovení

Tyto Smluvní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 3. 2020.


 

Zpět nahoru