Program pro školy   |   Otevírací doba   |   Rezervace   |   Podmínky   |   Zimní programy
Sběrači
Obecné informace Program Alternativní program
První okruh Druhý okruh Třetí okruh

Obecné informace

Naše originální zábavně - edukační programy jsou od roku 2014 průběžně vylepšovány na základě zpětné vazby od pedagogů i žáků a staly se inspirací pro mnohé odborné i zájmové instituce, spolky a archeoskanzeny. V roce 2021 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy převzalo nad našimi programy záštitu jako ocenění naší dosavadní práce v rámci mimoškolního vzdělávání (ke stažení: záštita).


Lektorované programy v HistoryParku od roku 2015 navštívilo v průběhu pěti let přes 25.000 žáků z více než 300 mateřských škol, základních škol a gymnázií. Jsme rádi, že se nám daří přispívat k popularizaci vědy, a je pro nás velkým závazkem udržet a vylepšovat kvalitu našich programů, aby i nadále zůstaly inspirativní pro širokou základnu popularizátorů vědy. Nejdůležitějším úkolem pro nás však zůstává spokojenost žáků a pedagogů. Vás, kteří se k nám rádi vracíte, i Vás, kteří se k nám chystáte poprvé. Originál je jen jeden, tak proč nezačít právě u nás.


Pro školní exkurze je program koncipován pro minimálně 10 žáků nebo studentů plus pedagogický doprovod. Maximální kapacita je 240 žáků v jedné exkurzi. Celková kapacita areálu je 500 dětí denně. Pro mateřské školky a první nebo druhý stupeň základních škol je program upraven ve své náročnosti, proto prosím uveďte, o jakou exkurzi se jedná. Program probíhá přibližně 2,5 hodiny, po dohodě je možné program individuálně uzpůsobit. Na každých 15-20 žáků Vaší exkurze je vyčleněn jeden lektor, který se dětem intenzivně věnuje, a to i v případě větších exkurzí. Všechny programy jsou zajišťovány archeology a profesionálními lektory. Na místě je možnost rychlého občerstvení. Po předchozí dohodě je možné domluvit i oběd.


Prosím věnujte pozornost možnosti propojení rámcových vzdělávacích programů s edukační činností našich lektorů! Každá z dovedností je propracována tak, aby splňovala požadavky RVP tak, jak jsou detailně popsány pro:

- základní školy zde: Rámcové vzdělávací programy pro ZŠ

- pro gymnázia zde: Rámcové vzdělávací programy pro gymnázia

Pro okamžité stažení pro:

- základní školy zde: Rámcové vzdělávací programy pro ZŠ

- gymnázia zde: Rámcové vzdělávací programy pro gymnázia


Program


V rámci výletů a exkurzí se u nás žáci a studenti mohou seznámit s prací archeologa a geologa, vyzkoušet si odkrývání nálezů v terénu i následné zpracování archeologických nálezů. Zkusí si vyrobit pravěké nástroje nebo nádoby, práci s detektorem kovů a užijí si simulace na interaktivním pískovišti. Žáci a studenti se v průběhu získávání dovedností seznámí s historií nejbližšího okolí hory Říp, osídlení krajiny od pravěku po středověk a archeologickými nálezy z blízkého i vzdáleného okolí. Program je možné po individuální dohodě s pedagogy uzpůsobit tak, aby vyhovoval právě probíranému učivu. Základní tři okruhy a charakteristiky získávaných dovedností jsou následující:


PRVNÍ OKRUH – 2,5 hodiny (150,- Kč / žák) – MŠ, ZŠ, gymnázia


I/1 Terénní archeolog – cca 45 minut

Terénní archeolog zvládne odkrýt archeologickou lokalitu tak, aby co nejméně poškodil okolní prostředí, a co nejlépe zachoval archeologické nálezy. Je to tak trochu práce pro technika a inženýra zároveň. Terénní archeolog při své práci naráží na četná úskalí, jako jsou drsné přírodní podmínky od pouště po prales. Proto si musí postup práce předem dobře rozvrhnout. I přes pečlivou přípravu však může v průběhu vykopávek zažít různá překvapení, která musí umět rychle a šikovně vyřešit. V rámci této dovednosti se naučíte rozvrhnout si čas a průběh práce při vykopávkách, seznámíte se s nářadím, které archeologové při své práci používají, a odkryjete si vlastní archeologický nález v terénu.

S čím se při plnění této dovednosti můžete setkat:
- simulovaný archeologický výzkum autentických nálezových situací
- základní vybavení terénního archeologa – nástroje, kreslící a ochranné pomůcky
- dokumentace archeologického výzkumu dokumentace archeologických nálezů


fotografie činností
terénního archeologa

fotografie činností
experimentálního archeologa

I/2 Experimentální archeolog – cca 45 minut

Experimentální archeolog se metodou vědeckého experimentu snaží objasnit například účel a funkci nástroje a rekonstruovat jeho výrobní postup. V rámci této dovednosti se naučíte rozpoznat různé druhy nástrojů od pravěku po středověk, poznáte materiál, který se k jejich výrobě používal, a zkusíte si některé nástroje vyrobit sami. Protože správný experiment musí zahrnovat zároveň i ověření správnosti našich domněnek, vyrobené nástroje si vyzkoušíte, a sami rozhodnete, zda bylo použití pro určitou činnost možné nebo ne. Ve druhé části experimentu si zkusíte vyrobit keramickou nádobu nebo ozdobu podle svého výběru tak, aby odpovídala skutečným archeologickým nálezům, a opět si experimentálně vyzkoušíte pravděpodobný postup její výroby.

S čím se při plnění této dovednosti můžete setkat:
- repliky pravěkých nástrojů
- surovina k výrobě – pazourek, různé typy břidlic a žuly, dřevo, hrnčířská hlína, parohovina, kost, kůže apod.
- finální produkty – kamenné nástroje, keramika, nástroje z kostí, parohoviny a dřeva apod.
- výroba keramiky


I/3 Stroj času – cca 45 minut

Nabízíme vám výlet strojem času. Přeneseme se do starší doby kamenné, kde navštívíme opuštěný tábor lovců mamutů. Dozvíme se o životě loveckých tlup, vyzkoušíme si lovné zbraně, a schováme se před případnou nepohodou v jejich příbytku. Následně se necháme unést po proudu toku času do neolitu – mladší doby kamenné. Uvidíme první hospodářská zvířata a plodiny, částečnou rekonstrukci velkého domu, surovinu na přípravu keramické a stavební hlíny, a zkusíme zorat pole bez moderní techniky. Dalším skokem se podíváme na průběh stavby římského vojenského pochodového tábora a přiložíme ruku k dílu. Ať už se jedná o kopání příkopu, vršení valu, cvičení lukostřelby nebo zaměřování další části tábora římským měřícím přístrojem. Vaším průvodcem bude, jak jinak, profesionální lektor – školený archeolog.


fotografie činností
Stroj času

DRUHÝ OKRUH – 2,5 hodiny (150,- Kč / žák) – MŠ, ZŠ, gymnázia


II/1 Archeolog průzkumník – cca 45 minut

Archeologický průzkum je dobrodružná práce, při které se člověk hodně nachodí, a občas i proletí v malých výškách letadlem nebo helikoptérou. Archeolog průzkumník používá nejmodernější vědecké přístroje a musí být zdatný v práci s počítačem. Zkušeným okem rozezná v krajině příhodná místa pro osídlení – místa, která už byla člověkem v minulosti změněna. To mohou být například různé typy zhroucených opevnění, nyní rozeznatelné v podobě zarostlých valů, staré stezky, úvozy, opuštěné doly, malé i větší hromady kamení, které mohou být pravěkými mohylami. Musí umět rozeznat výrazné krajinné prvky: hory, řeky a kopce, podle kterých se lidé v pravěku orientovali: ukazatelů. V rámci této dovednosti se naučíte takové lokality v krajině nacházet a používat různé přístroje, které nám pomáhají se o věcech ukrytých v zemi dozvědět, aniž bychom museli použít lopatu a krumpáč. Ověříte si, zda jste archeologickou lokalitu vytipovali správně nebo jste našli jenom prázdné pole.

S čím se při plnění této dovednosti můžete setkat:
- simulovaný archeologický průzkum vytyčené oblasti – pozemek o výměře několika stovek metrů čtverečních
- základní vybavení archeologa pro průzkum v terénu
- detektor kovů
- práce s archeologickými počítačovými programy, 3D simulace, letecké snímkování apod.


fotografie činností
archeologa průzkumníka
fotografie činností
archeologa badatele

II/2 Archeolog badatel – cca 45 minut

Téměř detektivní práce, která se odehrává většinou v laboratoři nebo na specializovaném pracovišti, je charakteristická pro archeologa badatele. Shromažďuje „stopy“, které po sobě naši dávní i nedávní předkové zanechali. Tyto „stopy“ -v podobě zachráněných archeologických nálezů - získá od terénních archeologů a archeologů průzkumníků. Zkusíme si slepit nádobu z nalezených střepů a vyrobit její repliku. V rámci této dovednosti si zahrajeme na detektiva v archeologické laboratoři, budeme popisovat a evidovat archeologické nálezy, a na jejich základě zkusíme proniknout do tajemství života pravěkých a středověkých lidí.

S čím se při plnění této dovednosti můžete setkat:
- základní laboratorní vybavení
- speciální mikroskop, kapametr, přístroj na výbrusy vzorků
- základy restaurování archeologických nálezů, popis a evidence archeologických nálezů
- výroba keramiky


II/3 Ve stopách Barranda – cca 45 minut

Zkusíme se spolu na svět podívat očima geologa a archeologa. Obyčejný kopec, úvozová cesta, právě vykopaný příkop i kámen na cestě se změní ve velké dobrodružství. Objevte spolu s námi ve všedních věcech kolem nás fascinující svědky miliónů let života naší planety a jejích obyvatel. Obyčejný kámen se může změnit ve schránku ukrývající stopy k neznámým živočichům. Z právě vykopaného příkopu vytvoříme profesionální archeologický profil a naučíme se v něm číst. Vyzkoušíme si práci s příruční geologickou sadou (skládací lopata, geologické kladívko, lupa) a ti silnější z Vás také práci s ručním geologický vrtákem. Vaše další procházka polem, lesem nebo po horách už pro vás bude vždy spojena s odhalováním nových tajemství, které skrývá každá cesta.

S čím se při plnění této dovednosti můžete setkat:
- geologický vrták
- horniny a minerály
- geologická sonda
- lupa
- geologické kladívko


fotografie činností
Ve stopách Barranda

TŘETÍ OKRUH – 2,5 hodiny (150,- Kč / žák) – MŠ, ZŠ, gymnázia


III/1 Terénní etnolog „Lovecká stezka“– cca 45 minut

Terénní etnolog odkrývá život skupin původních obyvatel různých koutů naší planety. I dnes existují domorodí obyvatelé, kteří se věnují lovu a sběru, pastevectví a jednoduchému zemědělství. Někdy se jim říká přírodní národy, protože žijí v těsném kontaktu s okolní přírodou. Nalezli bychom je v pralesích, stepích, ale také v severské tajze, tundře.

První dovednost „Lovecká stezka“ vám přiblíží některé techniky a znalosti nezbytné k získávání potravy. V rámci této dovednosti se naučíte např. používat atlatl, vrhat kopí, laso, boas, střílet z indiánského luku, házet bumerangem, nastražit past sibiřských lovců, rozeznávat stopy zvířat, seznámíte se také s řadou (nejen) indiánských her, které mládež připravovaly pro další život.

S čím se při plnění této dovednosti můžete setkat:
- simulovaný etnologický výzkum autentických situací
- rekonstrukce obydlí a vybavení indiánů velkých plání
- informace o jejich životě a kultuře
- nástroje původních obyvatel různých oblastí


fotografie činností
terénního etnologa

fotografie činností
experimentálního etnologa

III/2 Experimentální etnolog „Hudební vigvam“ – cca 45 minut

Experimentální etnolog se metodou vědeckého experimentu snaží například pochopit účel a funkci hudebního nástroje a rekonstruovat jeho výrobní postup. V našem „hudebním vigvamu“ se seznámíte s hudební tradicí některých domorodých skupin. V rámci této dovednosti se naučíte rozpoznat různé druhy hudebních nástrojů od didgeridoo australských domorodců, přes topšur, komus nebo ikili Sibiře, až po charango andských kultur. Poznáte materiál, který se k jejich výrobě používal, a zkusíte si některé nástroje vyrobit sami. Protože správný experiment musí zahrnovat zároveň i ověření správnosti našich domněnek, vyrobené hudební nástroje si vyzkoušíte. Ve druhé části experimentu si zkusíte kolektivní účast na rituálu, jehož součástí hudba neodmyslitelně byla.

S čím se při plnění této dovednosti můžete setkat:
- originály etnických hudebních nástrojů
- surovina k jejich výrobě – dřevo, různé druhy kamene, kost, kůže apod.
- finální produkty – repliky hudebních nástrojů


III/3 Ajil řemesel – cca 45 minut

Nabízíme vám návštěvu sibiřského obydlí-ajilu. Přeneseme se do řemeslné dílny původních obyvatel Altaje a dalších oblastí Sibiře. Dozvíme se o životě loveckých a pasteveckých skupin. V „Ajilu řemesel“ si vyzkoušíme několik dovedností, které si místní domorodé obyvatelstvo muselo osvojit, aby mohlo žít v tvrdém prostředí hor, stepí a lesů. Uvidíme některé způsoby činění a zpracování kůže. Naučíme se procesu zpracování ovčí vlny od mokrého a suchého válení, až po tkaní na jednoduchých typech stavů. Následně se zapojíme do výroby domorodé loďky z jednoho kusu kmene. Každý může zanechat svou stopu v tomto kolektivním díle. Vaším průvodcem bude, jak jinak, profesionální lektor – školený etnolog.


fotografie činností v ajilu řemesel

ALTERNATIVNÍ PROGRAM V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ

V případě nepříznivého deštivého či sychravého počasí se naši lektoři vždy snaží najít alternativní program v zastřešených částech našeho areálu, obvykle tak, že nahradí vybrané venkovní aktivity takovými, které lze přesunout do vnitřních nebo krytých prostor. Naopak v případě, že je počasí extrémně horké, je zde k dispozici na zchlazení vodní mlha a děti (i dospělí) si mohou přijít do našeho bistra doplnit pitnou vodu. Přesto bychom Vás chtěli poprosit, abyste svým dětem i žákům (ale zejména jejich rodičům) zdůraznili, že je třeba počítat s tím, že část programu se odehrává venku, a je nutné přizpůsobit tomu i oblečení a vybavení dětí po dobu výletu. V parných dnech je nezbytná pokrývka hlavy, ve dnech deštivých prosím zdůrazněte potřebu pláštěnky a vhodné obuvi, pro chladnější dny doporučujeme dlouhý rukáv a ideálně také bundu. Děkujeme za pochopení a spolupráci! 

Zpět nahoru